Skolā tiek īstenotas licencētas programmas:

Nr. Programma Kods Licences numurs
1. Pirmsskolas izglītības programma 01011111 V-9651
2. Pamatizglītības programma 21011111 V_3058

Skolas mērķis 

Rīgas 85. pamatskolas pamatmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, pieejamu, uz katru indivīdu vērstu izglītības procesu atbilstošā un drošā izglītības vidē.

Skolas galvenie uzdevumi ir:

  • nodrošināt kompetencēs balstītu mācību procesu, realizējot pamatizglītības standartus;
  • nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo vajadzībām;
  • racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
  • palīdzēt izglītojamiem iegūt zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas katra izglītojamā izaugsmei un attīstībai;
  • izkopt izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties, plānot savu izaugsmi un karjeru;
  • sagatavot konkurēt spējīgus, radošus, domājošus, atbildīgus Latvijas pilsoņus;
  • audzināt savas valsts patriotus.

Skolas attīstības prioritāte 2023./2024. mācību gadā ir

Kvalitatīvas mācības – Pilnveidot skolēnu snieguma novērtējuma kvalitāti un nodrošināt labākas mācīšanās iespējas ikvienam skolēnam.

Pašnovērtējuma ziņojums Rīgas 85_psk 2023 publiskojamā daļa