Mūsu pirmskolas struktūrvienībā ir 6 grupas:

 • RŪĶĪŠI” – skolotājas:  Sarmīte Liepiņa, Dace Ozola,  skolot. palīgs Baiba Szulgo;
 • LĀČUKI” – skolotājas:  Viktorija Rezcova, Natālija Čuhrija,  skolot. palīgs Dace Dombrovska;
 • ZĪĻUKI” – skolotājas:  Ieva Zvereva, Lija Borjagina, skolot. palīgs Ilga Skrinda;
 • SAULES ZAĶĒNI” – skolotājas: Elīna Krūmiņa, skolot.palīgs Irina Lazdovska;
 • VĀVERĒNI” – skolotāja: Signe Gusta, Inga Dzene, skolot. palīgs Marija Rimša;
 • “PŪCĪTES”  – skolotājas: Regīna Krūmiņa, Santa Brūvere skolot.palīgs Spodra Cīrule.

Pirmskolas izglītības iestādes dienas režims

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma-  Ilze Paura.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma- Anda Krieva.

Logopēds Ilga Priedoliņa.

Integrēto rotaļnodarbību mācību jomās 23m_g_

 Pirmsskolas grupas īsteno pirmsskolas vispārizglītojošo izglītības programmu;

Programmas kods: 01011111

Pedagoģiskā procesa galvenie uzdevumi:

 • Veicināt izglītojamo izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi atbilstoši kompetenču pieejai;
 • Veicināt izglītojamo valodas attīstību visās vecuma grupās, sadarbībā ar iestādes logopēdu un bērnu vecākiem;
 • Attīstīt bērnu sociālās prasmes, attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas, veidot pozitīvu attieksmi pret sevi, savu ģimeni, , apkārtējo vidi, sabiedrību, valsti;
 • Nodrošināt 5-6 gadīgo obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, veicināt psiholoģisko gatavību pamatizglītības apguves sākšanai;
 • Pilnveidot sadarbību ar bērnu vecākiem pedagoģiskā procesa ietvaros.

Pirmsskolas struktūrvienības vadītāja Inese Deiča