Par mācību procesa un izglītojamo ēdināšanas organizēšanu streika laikā

Pamatojoties uz Streiku likuma 11.panta otro daļu, Darba strīdu likuma 15.panta piekto daļu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 05.04.2023. streika pieteikumu un Rīgas 85.pamatskolas pirmsskolas struktūrvienības darbinieku 04.04.2023. sapulces protokolu:

 1. Pārtraukt mācību procesu šādās grupās:
  • 24. 04.2023. pirmssskolas grupās- “Pūcītes” [1,6-3 g.v.]; “Rūķīši” [3-4g.v]; “Vāverēni” [6-7g.v.]; ‘’Zīļuki” [5-6g.v.];
  • 25. 04.2023. pirmssskolas grupās- “Rūķīši” [3-4g.v]; “Vāverēni” [6-7g.v.]; ‘’Zīļuki” [5-6g.v.];
  • 26. 04.2023. pirmssskolas grupās- “Pūcītes” [1,6-3 g.v.]; “Rūķīši” [3-4g.v]; “Vāverēni” [6-7g.v.]; ‘’Zīļuki” [5-6g.v.]

                                                                                                                  Rīgas 85.pamatskolas struktūrvienības vadītāja Inese Deiča

Mūsu pirmskolas struktūrvienībā ir 6 grupas:

 • RŪĶĪŠI” – skolotājas:  Sarmīte Liepiņa, Dace Ozola,  skolot. palīgs Baiba Szulgo;
 • LĀČUKI” – skolotājas:  Viktorija Rezcova, Natālija Čuhrija,  skolot. palīgs Dace Dombrovska;
 • ZĪĻUKI” – skolotājas:  Ieva Zvereva, Lija Borjagina, skolot. palīgs Ilga Skrinda;
 • SAULES ZAĶĒNI” – skolotājas: Agnija Adamoviča, Elīna Krūmiņa, skolot.palīgs Irina Lazdovska;
 • VĀVERĒNI” – skolotāja: Signe Gusta, Inga Dzene, skolot. palīgs Marija Rimša;
 • “PŪCĪTES”  – skolotājas: Regīna Krūmiņa, Santa Brūvere skolot.palīgs Spodra Cīrule.

Pirmskolas grupu dienas režīms

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma-  Ilze Paura.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma- Anda Krieva.

Logopēds Ilga Priedoliņa.

Integrēto rotaļnodarbību mācību jomas

 Pirmsskolas grupas īsteno pirmsskolas vispārizglītojošo izglītības programmu;

Programmas kods: 01011111

Pedagoģiskā procesa galvenie uzdevumi:

 • Veicināt izglītojamo izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi atbilstoši kompetenču pieejai;
 • Veicināt izglītojamo valodas attīstību visās vecuma grupās, sadarbībā ar iestādes logopēdu un bērnu vecākiem;
 • Attīstīt bērnu sociālās prasmes, attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas, veidot pozitīvu attieksmi pret sevi, savu ģimeni, , apkārtējo vidi, sabiedrību, valsti;
 • Nodrošināt 5-6 gadīgo obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, veicināt psiholoģisko gatavību pamatizglītības apguves sākšanai;
 • Pilnveidot sadarbību ar bērnu vecākiem pedagoģiskā procesa ietvaros.

Pirmsskolas struktūrvienības vadītāja Inese Deiča