Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē notiek visu mācību gadu

pirmdienās no plkst. 08:30-11:30
otrdienās no plkst.14:00-16:30  208. kabinetā.

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt gan ierodoties iestādē klātienē, gan pieteikumu iesniedzot elektroniski, sūtot aizpildītu iesniegumu pretendentiem  uz skolas e-pastu: [email protected]

Skat.noteikumus: https://likumi.lv/ta/id/341736-kartiba-kada-registrejami-un-izskatami-iesniegumi-par-bernu-uznemsanu-1-klase-rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-izglitibas

Iesnieguma veidlapa pretendentiem: Iesniegums_registresanai_1_klase

Iesnieguma veidlapa uzņemšanai 1.klasē:

Vecaka-iesniegums-par-uznemsanu-1.klase

 

Ja nepieciešams:

1.kl.-Iesnieguma-atsauksana