Šis mazais cilvēks ir man uzticēts.

(Ak, kāda liela dabas uzticība!)

Tik tiešām – katrs bērniņš piedzimst svēts, balts zirņa zieds – nevienas melnas strīpas!

(Ā.Elksne)

Bērniem viss ir patiess. Tāpēc arī mēs, pieaugušie, varam daudz ko no viņiem mācīties. Ja ir priecīgi, bērns ir gatavs samīļot visu pasauli, ja bēdīgi – no sirds jāizraudas, ja ir skumji, jāieritinās mammas klēpī, šad tad jāpaniķojas. Tik patiesas un neviltotas emocijas, bērns dzīvo ar sirdi!

Pirmsskolas grupās bērni var: rotaļāties un spēlēties, draudzēties un atpūsties, zīmēt, līmēt, veidot, dziedāt un dejot, svinēt svētkus un priecāties, apceļot pasaku valstību, minēt un sacerēt mīklas, fantazēt un sapņot, vērot debesis, klausīties vēju, sadzirdēt putnu dziesmas, rūpēties par sevi un citiem, realizēt idejas un ieceres, radīt brīnumu, no maza nieka uzburt prieku.

Tradīcijas: Zinību diena; Valsts svētku svinēšana; gadskārtu ieražu atzīmēšana; tematisko izstāžu rīkošana sadarbībā ar vecākiem; bērnu koncerti; teātra dienas; Vecāku diena; ģimeņu svētki, izlaidums.

Pirmsskolas grupu darba laiks:

no 7.00 līdz 19.00 (katru darba dienu)

Mācību valoda: latviešu

Grupu skaits: 6

MISIJA:

MĪLĒT, SAPRAST, AUDZINĀT, MĀCĪT UN MĀCĪTIES.

MĒRĶIS:

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde.
Atbilstoši katra audzēkņa vecumam un vajadzībām, nodrošināt iespējas attīstīt sevi garīgi un fiziski, lai veidotos par patstāvīgu un vispusīgi attīstītu personību.

UZDEVUMI:

Īstenot licencēto vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.

Īstenot izglītojamā pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu rotaļnodarbībās, mācību jomu centros un āra vidē.

Dažādot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem, plānojot un organizējot mācību un audzināšanas darbu.
Sekmēt katra izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi, valsti.

KONTAKTI:

tālr. nr. 67546314

Pasākumi 2022./2023.m.g. II semestrim:

14.02.23. -Draugu diena (Valentīndiena).

02.03.23.- Es gribu, varu un daru.

 

Sporta pasākums

Pasākumi 2022./2023.m.g. II semestrim:

31.03.23- Joku diena (teatralizēts uzvedums, skečs, utt. pēc grupas izvēles).

04.04.-06.04.23.- Lieldienu ielīgošana ar mūziku un sportiskām aktivitātēm.

12.05.23- Mātes-Ģimenes diena.

31.05.23-izlaidums “Vāverēnos”, “Saules zaķēnos”.

Pasākumu laiki tiks precizēti.

2022. gada pasākumi :

2022. gada pasākumi :

1.septembris- Zinību diena.

27.-29. septembris Miķeļi.

5.oktobris-Rudentiņš bagāts vīrs: Esam stipri, esam ņipri, lai ir slava sportiņam!

10.novembris- Ķekatnieki danci veda…ziemai vārti vaļā.

15.novembris par godu Latvijas dzimšanas dienai teatralizēts uzvedums: “Gaiļa ceļojums uz Rīgas pils torni”

14.decembris Ziemassvētku pasākums “Vecīša cimdiņš”

 

19.decembris Ziemassvētku eglīte.