Šis mazais cilvēks ir man uzticēts.

(Ak, kāda liela dabas uzticība!)

Tik tiešām – katrs bērniņš piedzimst svēts, balts zirņa zieds – nevienas melnas strīpas!

(Ā.Elksne)

 

Bērniem viss ir patiess. Tāpēc arī mēs, pieaugušie, varam daudz ko no viņiem mācīties. Ja ir priecīgi, bērns ir gatavs samīļot visu pasauli, ja bēdīgi – no sirds jāizraudas, ja ir skumji, jāieritinās mammas klēpī, šad tad jāpaniķojas. Tik patiesas un neviltotas emocijas, bērns dzīvo ar sirdi, jo bērns dzīvo, jo bērns dzīvo ar sirdi…

 

Pirmsskolas grupās bērni var: rotaļāties un spēlēties, draudzēties un atpūsties, zīmēt, līmēt, veidot, dziedāt un dejot, svinēt svētkus un priecāties, apceļot pasaku valstību, minēt un sacerēt mīklas, fantazēt un sapņot, vērot debesis, klausīties vēju, sadzirdēt putnu dziesmas, rūpēties par sevi un citiem, realizēt idejas un ieceres, radīt brīnumu, no maza nieka uzburt prieku.

Tradīcijas: Zinību diena; Valsts svētku svinēšana; gadskārtu ieražu atzīmēšana; tematisko izstāžu rīkošana sadarbībā ar vecākiem; bērnu koncerti; teātra dienas; Vecāku diena; ģimeņu svētki, izlaidums.

 

Pirmsskolas grupu darba laiks:

no 7.00 līdz 19.00 (katru darba dienu)

Apmācības valoda: latviešu

Grupu skaits: 4

 

MISIJA: MĪLĒT, SAPRAST, AUDZINĀT, MĀCĪT UN MĀCĪTIES.

MĒRĶIS:

 • Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde.
 • Atbilstoši katra audzēkņa vecuma un vajadzībām nodrošināt iespējas attīstīt sevi garīgi un fiziski, lai veidotos par patstāvīgu in vispusīgi attīstītu personību.

UZDEVUMI:

 • Īstenot licecēto vispārējās pirmsskoals izlītības programmu.
 • Mācību un audzināšanas procesā attīstīt izgītojamo radošumu, akcentējot individuālo pašizpausmi.
 • Dažādot sadarbības formas ar izgītojamo vecākiem, plānojot un organizējot mācību un audzināšanas darbu.
 • Sekmēt katra izgītojamā atbildību attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi, valsti, veicināt izglītojamo integrāciju sabiedrībā.

Pirmsskolas grupas īsteno pirmsskolas vispārizglītojošo izglītības programmu;

Programmas kods: 01011111

Pedagoģiskā procesa galvenie uzdevumi:

 • Veicināt izglītojamo izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;
 • Veicināt izglītojamo valodas attīstību visās vecuma grupās, sadarbībā ar iestādes logopēdu un bērnu vecākiem;
 • Attīstīt bērnu sociālās prasmes, attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas, veidot pozitīvu attieksmi pret sevi, savu ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi;
 • Nodrošināt 5-6 gadīgo obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, veicināt psiholoģisko gatavību pamatizglītības apguves sākšanai;
 • Attīstīt sabiedrību ar bērnu vecākiem pedagoģiskā procesa ietvaros

Pirmsskolas struktūrvienības vadītāja Inese Deiča