Skolotāju saraksts 2023./2024. mācību gadā

Skolas administrācija:

Aiga Ozolniece – direktore, matemātikas skolotāja

Anda Zariņa – direktora vietniece izglītības jomā, bibliotekāre, sociālo zinību skolotāja

Dace Ruskule – direktores vietniece informātikas jomā, dizains un tehnoloģijas priekšmeta skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Iveta Skrastiņa – direktores vietniece audzināšanas jomā, teātra mākslas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Skolas atbalsta personāls:

Vineta Briede – skolas medmāsa

Aiva Ozoliņa – skolas psihologs

Daiga Kazāka – sociālais pedagogs

Iveta Mančinska – skolas logopēds

Ilga Priedoliņa – skolas logopēds

Anda Zariņa – skolas bibliotekāre, sociālo zinību skolotāja

Skolotāji:

Baiba Burmistre – 1. -3. klašu skolotāja

Anita Brūdere – 1. -3. klašu skolotāja

Zane Vilciņa – 1. -3. klašu skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Dace Murevica – 1. -3. klašu skolotāja

Ieva Kūla – Zīle – 1. -3. klašu skolotāja

Indra Jēruma – 1. -3. klašu skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Daina Sprancmane – 1. -3. klašu skolotāja, pagarinātās dienas skolotāja

Ivita Panga – 1. -3. klašu skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Māris Bērzkalns – dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, interešu izglītības skolotājs

Daina Blūma- latviešu valoda un literatūra

Aija Začesta – latviešu valoda un literatūra

Linda Rumberga – latviešu valoda un literatūra

Lilita Jansone – latviešu valoda un literatūra, vizuālā māksla, interešu izglītības skolotāja

Jana Leonova – datorika, interešu izglītības skolotāja

Bogdans Bodžs – bioloģija, interešu izglītības skolotājs

Lauris Freimanis – fizika, interešu izglītības skolotājs

Tīna Sarkane- ģeogrāfija

Linda Bišofa – vācu valoda

Elīna Rubene – franču valoda

Katrīna Kalniņa – angļu valoda, sociālās zinības

Elija Ķerpe – matemātika

Ligita Straube – pasaules un Latvijas vēsture, interešu izglītības skolotāja

Islana Vanovska – mūzikas skolotāja

Jana Krastiņa – mūzikas skolotāja

Bruno Kārlis – sports un veselība, interešu izglītības skolotājs

Jānis Melngailis – sports un veselība, interešu izglītības skolotājs

Meldra Vaška – pedagoga palīgs

Interešu izglītība:

Antra Vīksne – koncertmeistare

Valentīna Popova – koncertmeistare

Anita Nagle -Cīrule – BLC ”Ligzda” pedagogs

Esmeralda Soboļeva – BLC ”Ligzda” pedagogs

Loreta Vainovska – ritmika, interešu izglītības skolotāja

Tīna Lejzemniece  – tautas dejas, interešu izglītības skolotāja

Linards Kalniņš – koru un ansambļu, interešu izglītības pulciņu skolotājs