• februāris 22, 2023

Laika posmā no 27. februāra līdz 10. martam mūsu skolā norisināsies pozitīvās uzvedības atbalsta akcija. Tas nozīmē, ka katram klases kolektīvam kopumā un katram izglītojamam atsevišķi šajā laika periodā SAMAZINĀT negatīvo uzvedības ierakstu kopskaitu e-klases platformā un palielināt pozitīvo ierakstu kopskaitu. Klašu audzinātājiem audzināšanas stundā atgādināt par pozitīvās uzvedības un labo manieru principiem ikdienā, skolā, mācību stundās, ēdnīcā, garderobē, starpbrīžos. Mācību priekšmetu skolotājiem sekot līdzi izglītojamo uzvedībai, lai tiktu ievēroti skolas iekšējās kārtības noteikumi. Turpināt reģistrēt uzvedības pārkāpumus e-klases uzvedības žurnālā. Skolas administrācija izskatīs uzvedības ierakstu statistiku par konkrēto laika periodu (27.02. -10.03.) un izdarīs secinājumus par izglītojamo un pedagogu sadarbību. Kopīgi veicināsim labas uzvedības manieres, lietišķās etiķetes vadlīniju ieviešanu skolas ikdienā!