Brīvprātīgo darba programma mūsu skolā

RD
Īsumā:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības
integrācijas programmas ietvaros Rīgas 85.vidusskolā tiek īstenota brīvprātīgo darba
programma jauniešiem „Vārnu ielas republikas kultūrvēsturiskās robežas laikā un
telpā”

Teksts:

Rīgas 85.vidusskolas brīvā laika centrs „Ligzda” sadarbībā ar skolas
bibliotēku laikā no 2011.gada 1.novembra līdz 2012.gada 30.maijam organizē
brīvprātīgo darba programmu, Jāņa Grīziņa romānā „Vārnu ielas republika”
aprakstītās kultūrvēsturiskās teritorijas izpētei un popularizēšanai. Projekts tiek
finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības
integrācijas programmas ietvaros

Brīvprātīgo darba programma paredz īstenot skolas izvirzītos mērķus un
uzdevumus – radīt optimālus apstākļus skolēnu spēju attīstībai, saglabājot sevi kā
personību, apkārtējās vides mainīgajos apstākļos. Sniegt iespēju skolēniem, kuri
vēlas darboties kultūrvēsturiskās izpētes jomā, apzināt savas pilsētas kultūrvēsturisko
mantojumu Latvijas un pasaules kontekstā, rosināt jauniešus dialogam ar dažādu
nacionalitāšu un paaudžu cilvēkiem, tādējādi veidojot saikni starp senatni un nākotni.
Brīvprātīgo darbā jaunieši varēs apgūt ar arhitektūras pieminekļu un
vēsturiskās vides izpēti, aizsardzību un popularizēšanu saistītas prasmes, gūt
praktiskas iemaņas projektu organizēšanā un priekšstatu par iespējamo nākotnes
profesiju. Lasot literāru darbu vai studējot zinātnisko literatūru, tiks meklēta saikne
ar mūsdienu realitāti, lai par uzzināto varētu pastāstīt atraktīvā, mūsdienu sabiedrību
interesējošā veidā.
Projekta realizācijas gaitā tiks izveidota brīvprātīgo darba grupu, kurā jaunieši
apgūs pamatiemaņas projekta plānošanā un realizācijā, līdzdarbosies iedzīvotāju
aptaujās, vadīs radošās darbnīcās, sagatavos prezentācijas, gūs iemaņas darbā ar
medijiem un mācīsies kritiski izvērtēt savus sasniegumus.