• maijs 9, 2024

Šogad mūsu skolā mācījās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Novembrī ar Rīgas izglītības informatīvi metodiskā centra finansiālu atbalstu skola uzsāka kopīgas mācīšanās projektu skolotājiem “Vērtēt, lai mācītos labāk!”. Projekta mērķis bija skolā organizēt pasākumu kopumu pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidei, īstenojot kompetenču pieeju mācību procesam. Projekta gaitā, ar dažādu aktivitāšu palīdzību, veicinot skolas administrācijas un pedagogu vienotu izpratni par tēmas noslēgumu darbu vērtēšanas kritērijiem un skolēnu saņemtajiem vērtējumiem kā vērtīgu informāciju tālākā mācību procesa plānošanai.

Projekta aktivitātes veidoja lekcijas un praktiskās nodarbības ar vienotu nosaukumu “Noslēguma pārbaudes darbu veidošana” Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadošā pētnieces Dr. math Ilzes Frances vadībā. Pārējā laikā skolotāji veidoja pārbaudes darbus, aprobēja tos mācību procesā un diskutēja par noslēguma darbos iekļautajiem uzdevumiem, vērtēšanas kritērijiem un SOLO taksonomiju skolēnu zināšanu dziļuma mērīšanai. Katras mācību jomas sanāksmē tika apskatīts mācību priekšmetiem būtiskais, strādāts ar mācību priekšmetu paraugprogrammām un skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem. Veiksmīga sadarbība izvērtās starp pamatskolas paralēlo klašu skolotājām. Projekta radošajās darbnīcās, praktiski pielietojot jaunapgūtās zināšanas,  tika izstrādāti un aprobēti pārbaudes otrajam semestrim darbi latviešu valodā un matemātikā, kas apkopoti koplietošanas mapītē noderēs kolēgiem. Tāpat, projekts rosināja ciešāku sadarbību starp valodu jomas pedagogiem, ļaujot saskatīt kopīgo latviešu valodas un svešvalodu apguvē un vērtēšanā, kā arī iespējas sadarbībai skolēnu prasmju un izpratnes sekmēšanā. Visās projekta aktivitātēs piedalījās arī skolas administrācijas pārstāvji, kuri paplašināja zināšanas par kompleksiem problēmas risināšanas uzdevumu iekļaušanu mācību procesā un to vērtēšanā iegūto datu izmantošanu mācīšanās procesa uzlabošanai.

Lielākā daļa skolotāju, atzīst, ka radošās darbnīcas un I.Frances ieteikumi noslēguma pārbaudes darbu veidošanai, ļāva labāk izprast SOLO taksonomijas līmeņu aprakstus  un tiem atbilstošu dažādu grūtības pakāpju iekļaušanu pārbaudes darbos. lielākais izaicinājums, patstāvīgi veidojot noslēguma pārbaudes darbus, bija lielais laika patēriņš, izvērtējot katra uzdevuma lietderību un atbilstību sasniedzamajam rezultātam, kā arī detalizēti analizējot skolēnu iegūto vērtējumu un plānojot diferencētu pieeju turpmākajam mācību procesam.  kopumā projekta pieredze ir ļoti noderīga, jo ir vecinājusi skolotāju sadarbību un vienotu izpratni par noslēguma pārbaudes darbiem.

Teksts un foto: A.Zariņa

Rīgas 85.pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā

RIIMC koordinatore Dace Sondare

1.att. Mācību jomu koordinatori diskusijās par vērtēšanas procesu.

2.att. inženierzinību, dizaina un tehnoloģiju skolotājs Māris Bērzkalns analizē vērtēšanas procesa īpatnībām tehnoloģiju jomā.

3.att. Radošā darbnīca “Noslēguma pārbaudes darbu veidošana” Dr. math. Ilzes Frances vadībā.