Skolā tiek īstenotas licencētas programmas:

Nr. Programma Kods Licences numurs
1. Pirmskolas izglītības programma 01011111 V-9651
2. Pamatizglītības programma 21011111 V-9652
3. Pamatizglītības programma 21011111 V_3058

Skolas mērķis un uzdevumi

Rīgas 85. vidusskolas pamatmērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās izglītības standartā noteikto skolēnu spēju attīstību

Skolas uzdevumi ir:

    • Turpināt darbu pie talantīgo skolēnu spēju izkopšanas, nesekmības mazināšanas;
    • Pilnveidot darbu pie atbalsta sniegšanas skolēniem-sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, skolotāji, vecāki, medmāsa;
    • Veidot skolēnos piederības apziņu un lepnumu par savu skolu-informēt,ieinteresēt,iesaistīt;

Metodiskā tēma

Lasītprasmes pilnveidošana atbilstoši izglītojamo izglītības pakāpei un mācību priekšmetu specifikai